Hjem Centralforeningen for stampersonel

Funktionsbeskrivelser

Vejledning vedr. funktionsbeskrivelser

Denne vejledning er udarbejdet som inspiration for CS lokale repræsentanter i arbejdet med funktionsbeskrivelser.

Formål med funktionsbeskrivelser
Formålet med funktionsbeskrivelser er, at beskrive de opgaver, der er hører til den stilling som funktionsbeskrivelsen omhandler. Når I lokalt skal forholde jer til en konkret funktionsbeskrivelse er det derfor vigtig, at I sikre jer, at de opgaver der reelt udføres, præcist fremgår af funktionsbeskrivelsen. Det er vigtigt at pointere, at udfærdigelse af funktionsbeskrivelser er ledelsens ansvar og opgave. Funktionsbeskrivelsen skal derudover beskrive hvilke uddannelser (kvalifikationer), der er krævet -eller eventuelt ønskelige - i den pågældende stilling. Det skal fremgå af funktionsbeskrivelsen om der for stillingen, er krav om svendebrev eller lærebrev.

Dette er meget vigtigt, idet der kun kan udbetales kvalifikationstillæg (faglært tillæg) hvis dette krav om uddannelse fremgår af funktionsbeskrivelsen. Funktionsbeskrivelsens indhold skal også kunne løses indenfor en 37 timers arbejdsuge. Det betyder også, at tilføres der større opgaver, skal man samtidigt vurdere hvilke opgaver der ikke længere skal løses i den aktuelle stilling. Det er funktionsbeskrivelsens indhold, der ligger til grund for klassificeringen af den aktuelle stilling, med andre ord fastsætter funktionsniveauet for stillingen. Det vil sige, at indholdet er afgørende for, om stillingen er en manuel eller en mellemleder (eller i princippet en officer).

Funktionsbeskrivelser bruges også i forbindelse med forhandling om personligt kvalifikationstillæg. Derfor er det vigtig, at funktionsbeskrivelsen nøjagtigt beskriver ansvar, kompetencer og arbejdsopgaver i stillingen. Er funktionsbeskrivelsen fyldestgørende, kan den skabe et godt grundlag og understøtte forhandlingerne om et personligt kvalifikationstillæg.

CS rolle på det lokale niveau
Ud over det ovennævnte er det også vigtig, at I er opmærksomme på, om ledelsen tilfører nye arbejdsopgaver til en stilling. Gør de det, og der er tale om større og varige ændringer i det arbejde der udføres i stillingen, skal funktionsbeskrivelsen ændres.

Hvis I er i tvivl om indholdet i en funktionsbeskrivelse, kan de  rekvireres via det lokale administrationskontor, ellers kontakt CS, hvis funktionsbeskrivelsen ikke kan fremskaffes på anden vis. Såfremt ledelsen lokalt ønsker at ændre i en funktionsbeskrivelsen, skal den fremsendes til fornyet godkendelse, idet de foreslåede ændringer, kan være medvirkende til at funktionsniveauet skal ændres. Derfor er det vigtigt at I er opmærksomme på funktionsbeskrivelsen indhold, samt at eventuelle ændringer i de daglige opgaver vurderes/indføres i funktionsbeskrivelsen.

CS rolle på det centrale niveau.
Såfremt der ændres i en funktionsbeskrivelse, modtager CS den pågældende funktionsbeskrivelse til gennemsyn. Fagligt Sekretariat tager herefter kontakt til den stedlige afdelingsformand, for at høre om der lokalt er bemærkninger til den nye funktionsbeskrivelse Såfremt CS er enig i FPT’s klassificering af stillingen, meddeles dette til FPT. Er det CS vurdering, at ændringerne har et sådan omfang at stillingen skal op- eller nedklassificeres anderledes en foreslået, iværksætter CS en forhandling med FPT på den pågældende stilling.

Dokumentation
De funktionsbeskrivelser som CS modtager bliver journaliseret i vores elektroniske sags- og dokumentsystem. Det skal dog bemærkes, at alle godkendte funktionsbeskrivelser i dag ligger i DeMars på den enkelte person.

NB: Udover ovenstående skal i også være opmærksomme på følgende. Såfremt der ændres i funktionsbeskrivelsen for en konstabel i hæren eller for officersstillinger, skal i være opmærksomme på at disse ændringer kan betyde at stillingen måske skal omklassificeres, og således efterfølgende henføres til CS overenskomstområde. Tilføres der eksempelvis ledelsesfunktioner til en konstabelstilling i hæren, vil dette betyde, at stillingen eventuelt skal omklassificeres til sergentniveauet. Ligeledes kan der ske ændringer i officersstillinger der betyder at disse skal omklassificeres til SSG/CSG.

Er der tvivl eller spørgsmål herom, kan de rettes til Torben Bratved i CS huset på telefon 36 90 89 33.