Hjem Centralforeningen for stampersonel

Størrelsen på din tjenestemandspension

Størrelsen på din tjenestemandspension

Størrelsen af din tjenestemandspension afhænger af dine optjente pensionsalderår og det lønskala-trin du er indplaceret på ved pensioneringstidspunktet (din pensionsgivende løn).

For hvert år du er fuldtidsansat som tjenestemand, optjener du ét pensionsalderår. Hvis du arbejder på halv tid, er du altså to år om at optjene et pensionsalderår.

Du kan højst optjene 37 pensionsal-derår, dvs. en fuld tjenestemandspension udgør 37 år.
Når du pensioneres ved den pligtige afgangsalder får du tillagt op til 10 år.

Har du på pensionerings-tidspunktet (den pligtige afgangsalder):

• Optjent 27 pensionsalderår eller mindre: Du får tillagt alle 10 år.
• Optjent 28 pensionsalderår eller mere: Du får alene tillagt det antal pensionsalderår, der mangler i forhold til en fuld tjenestemandspension på 37 pensionsalderår.

Førtidspensionstillæg (u 65/67)
Når tjenestemænd i forsvaret pensioneres ved den pligtige afgangsalder får de udover deres tjene-stemandspensionen et førtidspensionstillæg.

Størrelsen på førtidspensionstillægget fastsættes alene ud fra det antal pensionsalderår, der er baggrund for pensionsudbetalingen.

Førtidspensionstillægget er midlertidigt og falder bort, når du får ret til folkepension.