Hjem Centralforeningen for stampersonel

Udbetaling ved pension

Når du fratræder din stilling som tjenestemand i forsvaret for at gå på pension ved den pligtige afgangsalder, er der mulighed for udbetaling af tjenestemandspension (egenpension) og børnepensionstillæg

Tjenestemandspension
Tjenestemandspensionen udbetales automatisk når du pensioneres ved den pligtige afgangsalder.  Pensionen er livsvarig.

Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor mange pensionsalderår, du har sparet op.

Er du ansat som tjenestemand i forsvaret før 1. januar 2007 har du dog mulighed for at få udbetalt din pension fra d. 1. i måneden efter det 60. år.

Såfremt du vælger at gå på pension på et givent tidspunkt i perioden fra dit 60. år og inden din pligtige afgangsalder skal du dog være opmærksom på, at din pension dels reduceres med et livsvarigt førtidspensionsfradrag og dels at de op til 10 år ikke lægges til din pensionsalder.

Ved OK11 er der aftalt nye førtidspensionsfradrag, der vil få virkning for udbetaling af opsat pension fra den 1. januar 2019.

Konkret er fradraget som følger:

Fratræden antal år efter det 60. år

 Førtidspensionsfradrag  

Under 1 år (hvis pligtig afgangsalder >60 år)

  6 pct.

Fra 1 indtil 2 år (hvis pligtig afgangsalder >61 år)

  5 pct.

Fra 2 indtil 3 år (hvis pligtig afgangsalder >62 år)

  4 pct.

Fra 3 indtil 4 år (hvis pligtig afgangsalder >63 år)

  3 pct.

Fra 4 indtil 5 år (hvis pligtig afgangsalder >64 år)

  1 pct.

Opsat pension
Ønsker du at fratræde din stilling som tjenestemand i forsvaret og har optjent mindst tre pensionsalderår får du opsat pension.

Børnepensionstillæg
Har du børn under 21 år, når du går på pension, har hvert barn ret til et årligt børnepensionstillæg, frem til barnet fylder 21 år.

Tillægget fastsættes for et år ad gangen. Der udbetales ikke børnepensionstillæg ved opsat pension

Udbetaling af helbredsmæssige årsager

Ved udbetaling af helbredsmæssige årsager er der tre typer pension. De tilkendes ud fra forskellige kriterier og har forskellige udbetalinger.

Almindelig svagelighedspension
Bliver du sagt op af helbredsmæssige årsager, har du ret til almindelig svagelighedspension. Der kræves, at du har været ansat som tjenestemand i mindst 10 år omregnet til fuld tid, og at du ikke er berettiget til kvalificeret svagelighedspension eller tilskadekomstpension.

Almindelig svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse. Størrelsen af pensionen beregnes på baggrund af den pensionsalder du har på pensioneringstidspunktet, dvs. de op til 10 år tillægges ikke. Desuden er hvert af dine børn under 21 år berettiget til et børnepensionstillæg, som fastsættes år for år.

Har du ikke været ansat som tjenestemand i mindst 10 år, har du mulighed for at få opsat pension i stedet for. 

Kvalificeret svagelighedspension
Er du under 60 år og bliver sagt op af helbredsmæssige årsager, har du ret til at modtage kvalificeret svagelighedspension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne.

Din anciennitet har ingen indflydelse på, om du kan få kvalificeret svagelighedspension eller ej.

Kvalificeret svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse. Størrelse af pensionen beregnes ud fra pensionsgivende løn og pensionsalderen, som du kunne have opnået ved at blive i tjenesten til den pligtige afgangsalder (inklusiv de op til 10 år).

Pensionsalderen fra fratrædelsen og indtil den pligtige afgangsalder beregnes altid ud fra en fuldtidskvote uanset eventuel deltidsansættelse ved fratrædelsen. Desuden er hvert af dine børn under 21 år berettiget til et børnepensionstillæg, som fastsættes år for år.

Er du blevet ansat som tjenestemand fra den 1. januar 1997 eller senere, gælder et generelt 10 års forbehold for udbetaling af kvalificeret svagelighedspension. Forbeholdet gælder sådan, at du ikke kan få ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis afskedigelsen skyldes en lidelse, der allerede var lægeligt dokumenteret, da du blev ansat som tjenestemand.

Tilskadekomstpension
Bliver du sagt op, fordi du kommer til skade i arbejdstiden, har du ret til at få en tilskadekomstpension.

Der er ingen krav om, hvor gammel du skal være, eller hvor længe du skal have været ansat. Men det er en betingelse, at arbejdsskaden/ulykken er omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct.

Tilskadekomstpension er en livsvarig ydelse. Størrelse af pensionen beregnes altid ud fra den maksimale tjenestemandspension på 37 pensionsalderår og den pensionsgivende løn.

Desuden er hvert af dine børn under 21 år berettiget til et børnepensionstillæg, som fastsættes år for år.

Udbetaling ved død

Når du dør vil dine efterladte have mulighed for at modtage forskellige former for pensionsudbetalinger.

Her kan du læse mere om de forskellige pensionsudbetalinger:

Efterindtægt
Når du dør og hvis du efterlader en ægtefælle, har ægtefællen ret til tre måneders efterindtægt – uanset om du er gået på pension eller ej. En samlever er ikke berettiget til at modtage efterindtægt, mens en registreret partner ligestilles med en ægtefælle.

Efterindtægtens størrelse svarer til den sidst udbetalte løn eller pension. Hvis dødsfaldet skyldes tilskadekomst i tjenesten, udbetales efterindtægten i ét år i stedet for tre måneder.
Efterlader du ikke en ægtefælle, vil efterindtægten blive udbetalt til dine pensionsberettigede børn.

Efterlader du heller ikke pensionsberettigede børn, vil efterindtægten blive udbetalt til dit dødsbo. Det gælder dog ikke, hvis du er pensioneret på dødfaldstidspunktet.

Ægtefællepension
Når din ægtefælle ikke længere modtager efterindtægt, vil ægtefællen muligvis være berettiget til at modtage ægtefællepension. Følgende betingelser skal være opfyldt:

• Ægteskabet skal være indgået, inden du er gået på pension
• Ægteskabet skal være indgået, inden du er fyldt 65 år
• Ægteskabet skal have varet i mindst tre måneder før dødsfaldet (det gælder dog ikke ved ulykke eller pludselig sygdom)

Ægtefællepensionen er en livsvarig ydelse og beregnes ud fra dine optjente pensionsalderår (dog mindst 15 pensionsalderår). Ved dødsfald på grund af tilskadekomst i tjenesten bliver ægtefællepension altid beregnet ud fra 37 pensionsalderår.

Ægtefællepension er 71 pct. af den pension, du selv kunne have fået.

Har du modtaget kvalificeret svagelighedspension inden dødsfaldet, bliver ægtefællepension beregnet ud fra de pensionsalderår, du har optjent frem til dødsfaldet.

Den periode, du har været på kvalificeret svagelighedspension, medregnes i opgørelsen af optjente pensionsalderår.

Børnepension
Efterlader du dig børn under 21 år, har hver ret til børnepension, som er en årlig ydelse. Børnepensionen udbetales i forlængelse af en eventuel efterindtægtsperiode.

I pensions- og forsikringsmæssig sammenhæng er børn defineret som:

• Egne biologiske børn
• Adoptivbørn
• Stedbørn - det er et krav, at forsikrede er gift med barnets far eller mor og har samme bopæl som forsikrede.

Pensionstype  

 Beløb i kroner pr. år 

Børnepension

  30.336,86 kr.

Børnepension til forældreløst barn

  60.803,91 kr.

Børnepensionstillæg

  16.014,74 kr.

Noter:
1) Satser er pr. 1. oktober 2012
2) Børnepensionstillægget udbetales til børn under 21 år, hvis tjenestemanden er pensioneret.

Andre årsager (eksempelvis opsigelse)

Der er forskellige muligheder for at få udbetalt din tjenestemandspension, hvis du frivilligt har sagt din stilling op, eller er blevet sagt op af din arbejdsgiver.

Du siger selv op
Fratræder du som tjenestemand uden at have ret til udbetaling fra pensionsordningen, eksisterer din pension stadigvæk, hvis du har optjent tre pensionsalderår. Du får så ret til:

• Opsat pension

Får du en ny ansættelse som ikke-tjenestemand, kan du i stedet for få ret til en:

• Fratrædelsesgodtgørelse

Du bliver sagt op
Har du været ansat som tjenestemand i mindst 10 år, har du ret til egen pension, hvis du opsiges. Kan du ikke leve op til ansættelseskravet på 10 år, har du ret til opsat pension, hvis du har mindst tre pensionsalderår.

Bliver du sagt op, fordi din stilling er blevet nedlagt, får du ret til:

• Rådighedsløn

Her er det vigtigt at huske, at bliver du opsagt på grund af at din stilling nedlægges, vil du få ret til tre års rådighedsløn, som også er pensionsgivende. Det vil i så fald betyde, at du som tjenestemand kan få ret til egen pension med syv års anciennitet. (fordi de tre år på rådighedsløn lægges oven i)

Hvordan er jeg stillet økonomisk?
Det er meget individuelt, hvordan man som tjenestemand er stillet økonomisk, hvis man står overfor en afskedigelse.

Derfor opstiller CS her tre forskellige senarier som eksempel på, hvordan situationen kunne se ud:

• Tjenestemand i mindre end 7 år: Rådighedsløn i 3 år, derefter opsat pension.
• Tjenestemand i mere end 7 år: Rådighedsløn i 3 år, derefter livsvarig egen pension.
• Tjenestemand i mere end 10 år: Rådighedsløn i 3 år, derefter livsvarig egen pension.

Størrelsen af pensionen er afhængig af, hvor mange pensionsalderår du har optjent og din pensionsgivende løn på fratrædelsestidspunktet.